ChiraL 手性色谱柱

Chiral MD(2) 手性制备色谱柱

菲罗门液相手性色谱柱 - 省时 省心 省力 在药物,农用化学品,食品和相关产品的生产,利用液相色谱进行光学异构物手性分离日趋重要,这是因为不同的光学异构物可以产生出不同的药理或是气味。手性色谱柱分离原理 药理的影响范围可以由对人体没有太大的影响,到产生不想要的副作用,甚至有可能威胁到人体的生命。 为了分析或是制备分离这些异构体,因此产生出非常有效率的手性固定相(CSP)。菲罗门手性色谱柱有哪些 如

  • 品牌系列: 菲罗门ChiraL
  • 产品描述: 纤维素-三-(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)

菲罗门液相手性色谱柱 - 省时 省心 省力

在药物,农用化学品,食品和相关产品的生产,利用液相色谱进行光学异构物手性分离日趋重要,这是因为不同的光学异构物可以产生出不同的药理或是气味。手性色谱柱分离原理 药理的影响范围可以由对人体没有太大的影响,到产生不想要的副作用,甚至有可能威胁到人体的生命。
为了分析或是制备分离这些异构体,因此产生出非常有效率的手性固定相(CSP)。菲罗门手性色谱柱有哪些


如果这种手性固定相也是有两种不同的手性对映体构型的话,也会造成手性对映体对的出峰顺序不同。
特别是对两个手性对映异构物的含量比例不同的时候特别有用。因为如果后出峰小的异构物,很可能会藏在先出峰的主产品的峰尾。手性色谱柱分离原理 但是如果出峰顺序相反的话,就不会有此问题,因为小峰可以完全和主峰分离开来,菲罗门手性色谱柱有哪些


菲罗门手性色谱柱的选择,菲罗门液相手性色谱柱除提供常规分析柱外,还有制备柱,填料等一应俱全,工程师们可以根据不同实验条件或生产要求进行选择。手性色谱柱分离原理 菲罗门液相手性色谱柱种类齐全,主要分为三大板块:
1.多糖衍生物涂敷型正相与超临界SFC通用型手性柱
2.多糖衍生物涂敷型反相手性柱
3.多糖衍生物键合耐溶剂型手性柱

菲罗门手性柱子可以提供多种互补的选择性,使您在反相、极性有机、正相以及超临界流体色谱(SFC)条件达到有效的手性分离效果。
随着大量的文献、同行评议期刊报道以及不计其数的应用开发,手性固定相工具多种类的重要性:

菲罗门手性柱


多糖衍生物涂敷型正相与超临界SFC手性色谱柱

FLM Chiral ND

固定相:
直链淀粉-三-(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)
Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)
同等产品:Chiralpak AD/AD-H
应用:拉考沙胺对映异构体的分离

FLM Chiral NY(2)

FLM Chiral NY(2)

固定相:
直链淀粉-三-(5-氯-2-甲基苯基氨基甲酸酯)
Amylose tris(5-chloro-2-methylphenylcarbamate)

同等产品:Chiralpak AY-H
应用:盐酸帕洛诺司琼

FLM Chiral NS(2)

FLM Chiral NS(2)

定相:
直链淀粉-三-((s)-α-甲基苄基氨基甲酸酯)
Amylose tris((s)-α-methylbenzyllcarbamate)

同等产品:Chiralpak AS/AS-H
应用:

FLM Chiral NZ(2)

FLM Chiral NZ(2)

固定相:
直链淀粉-三-(3-氯-4-甲基苯基氨基甲酸酯)
Amylose tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate)

同等产品:Chiralpak AZ/AZ-H
应用:2-氨基丁酰胺盐酸盐
FLM Chiral NX(2)

固定相:
直链淀粉-三-(4-氯-3-甲基苯基氨基甲酸酯)
Amylose tris(4-chloro-3-methylphenylcarbamate)

同等产品:
应用:

FLM Chiral ND

固定相:
直链淀粉-三-(卤代甲基苯基氨基甲酸酯)
Amylose tris(halogenated-methylphenylcarbamate)

同等产品:Chiralpak IG 相似
应用:

FLM Chiral ND

固定相:
纤维素-三-(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)
Cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)

同等产品:Chiralcel OD/OD-H
应用:

FLM Chiral ND

固定相:
纤维素-三-(3-氯-4-甲基苯基氨基甲酸酯)
Cellulose tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate)

同等产品:Chiralcel OZ-H
应用:

FLM Chiral ND

固定相:
纤维素-三-(4-甲基苯甲酸酯)
Cellulose tris(4-methylbenzoate)

同等产品:Chiralcel OJ/OJ-H
应用:


FLM Chiral ND

固定相:
纤维素-三-(4-氯-3-甲基苯基氨基甲酸酯)
Cellulose tris(4-chloro-3-methylphenylcarbamate)

同等产品:Chiralcel OX-H
应用:FLM Chiral ND

固定相:
纤维素-三-(卤代甲基苯基氨基甲酸酯)
Cellulose tris(halogenated-methylphenylcarbamate)

同等产品:
应用:

FLM Chiral ND

固定相:
纤维素-三苯基甲酸酯
Cellulose tribenzoate

同等产品:Chiralcel OB/OB-H
应用:
FLM Chiral ND

固定相:
纤维素-三-(苯基氨基甲酸酯)
Cellulose tris(phenylcarbamate)

同等产品:Chiralcel OC/OC-H
应用:

FLM Chiral ND

固定相:
纤维素-三-(4-氯苯基氨基甲酸酯)
Cellulose tris(4-chloro-phenylcarbamate)

同等产品:Chiralcel OF/OF-H
应用:

FLM Chiral ND

固定相:
纤维素-三-(4-甲基苯基氨基甲酸酯)
Cellulose tris(4-methylphenylcarbamate)

同等产品:Chiralcel OG/OG-H
应用:


菲罗门 Chiral MD/MD(2) 手性色谱柱

FLM Chiral ND

菲罗门 Chiral MD/MD(2) 手性色谱柱固定相:USP L40指定填料
纤维素-三-(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)
Cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)

 

菲罗门 Chiral MD/MD(2) 手性色谱柱订货信息:

 货号  描述  规格 
 FMG-JY5-B01  Chiral MD 5u   250*4.6mm 
 FMF-JY3-B01  Chiral MD 3u   150*4.6mm 
 FMF-JY5-B01  Chiral MD 5u   150*4.6mm 
 FMG-JY5-B01-10  Chiral MD 5u   250*10mm 
 FMG-JY5-B01-20  Chiral MD 5u   250*20mm 
 FMG-JY5-B01-30  Chiral MD 5u   250*30mm 
 FMG-AC5-B01-NFC  Chiral MD(2)  5u   250*4.6mm 
 FMF-AC5-B01-NFC  Chiral MD(2)  5u   150*4.6mm 
 FMD-AC5-B01-NFC  Chiral MD(2)  5u   100*4.6mm 
 FMB-AC3-B01-NFC  Chiral MD(2)  3u   50*4.6mm 
 FMD-AC3-B01-NFC  Chiral MD(2)  3u   100*4.6mm 
 FMF-AC3-B01-NFC  Chiral MD(2)  3u   150*4.6mm 
 FMG-AC3-B01-NFC  Chiral MD(2)  3u   250*4.6mm 
 FMB-AC3-B01-2NFC  Chiral MD(2)  3u   50*2.1mm 
 FMD-AC3-B01-2NFC  Chiral MD(2)  3u   100*2.1mm 
 FMF-AC3-B01-2NFC  Chiral MD(2)  3u   150*2.1mm 
 FMG-AC5-B01-10NFC  Chiral MD(2)   5u   250*10mm 
 FMF-AC5-B01-20NFC  Chiral MD(2)   5u   150*21.2mm 
 FMG-AC5-B01-20NFC  Chiral MD(2)   5u   250*21.2mm 
 FMG-AC5-B01-30NFC  Chiral MD(2)   5u   250*30mm 
 FMG-AC5-B01-50NFC  Chiral MD(2)   5u   250*50mm 
 FMG-AC10-B01-NFC  Chiral MD(2)  10u   250*4.6mm 
 FMG-AC10-B01-2SNFC  Chiral MD(2)  10u   250*2.0mm 
 FMG-AC10-B01-10NFC  Chiral MD(2)   10u   250*10mm 
 FMF-AC10-B01-20NFC  Chiral MD(2)   10u   150*21.2mm 
 FMG-AC10-B01-20NFC  Chiral MD(2)   10u   250*21.2mm 
 FMG-AC10-B01-30NFC  Chiral MD(2)   10u   250*30mm 
 FMG-AC10-B01-100NFC  Chiral MD(2)   10u   250*50mm 
 05G-5501  Chiral MD 10u bulk  100g/PK 
 05K-5501  Chiral MD 10u bulk  1KG/PK 
 05G-MD(2)  Chiral MD(2)  10u   100g/PK 
 05K-MD(2)  Chiral MD(2)  10u   1KG/PK 


商标注释:
DAICEL, CHIRALCEL, CHIRALPAK, AD, AD-H, AD-RH, AY, AY-H, OD, OD-H, OD-RH, OJ, OJ-H, OJ-RH, OX-H, 和 OZ-H 是 DAICEL 的商标。
以上商标由 Chiral Technologies 在 DAICEL Corporation许可下使用。
Chiral Technologies, Inc. 是DAICEL Corporation的子公司。
所有数据对比信息均来源于各厂商的公开资料,在此目录中仅用于参考, 无意用作不同品牌之间的比较。